loat-lanh-dao-ngan-hang-pgbank-tu-nhiem-bien-dong-thuong-tang-ngay-truoc-ngay-dhdcd-204-1-1713416825.jpeg

Hai lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa từ nhiệm với lý do cá nhân. Thông tin đã được PGBank công bố mới đây. Hai vị này là ông Nguyễn Thành Tô, Phó Tổng giám đốc và ông Nguyễn Thành Lâm, Thành viên HĐQT độc lập PGBank.

Ngày 20/4 tới đây, chỉ còn 2 ngày nữa là PGBank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) tại Ninh Bình.

Tại ĐHĐCĐ, PGBank sẽ trình đến cổ đông phương án kinh doanh 2024 với tổng tài sản dự kiến đến 31/12/2024 đạt 63.503 tỷ đồng tăng, tăng 8.012 tỷ đồng, tương đương 14% so với cuối năm 2023. Tổng huy động đạt 56.530 tỷ đồng tăng 13,5%, trong đó huy động vốn thị trường đạt 41.230 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4%. Dư nợ tín dụng đạt 40.476 tỷ đồng tăng trưởng 12,88% (Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của PGBank được NHNN giao). Lợi nhuận trước thuế dự kiến sẽ đạt 554 tỷ đồng, tăng 57,7% so với kết quả năm 2023.

Ngày 8/3, ngân hàng PGBank đã hoàn thành việc tăng vốn pháp định từ 3.000 tỷ đồng lên 4.200 tỷ đồng bằng nguồn lợi nhuận để lại. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 này, HĐQT PGBank sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung điều chỉnh về tỷ lệ phân phối đối với phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 800 tỷ đồng, hoàn thành tăng vốn điều lệ dự kiến lên 5.000 tỷ trong năm 2024.