Vì vậy, tại lần điều chỉnh giá này, Liên Bộ Tài chính - Công thương đã tiến hành giảm giá mặt hàng xăng dầu trong nước. Cụ thể: 

- Xăng E5 RON 92: Không cao hơn 22.475 đồng/lít (giảm 356 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.124 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 23.599 đồng/lít (giảm 320 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 20.910 đồng/lít (giảm 451 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu hỏa: Không cao hơn 20.921 đồng/lít (giảm 300 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.929 đồng/kg (tăng 23 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Cùng với đó, liên bộ trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen và dầu hỏa. Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Trước đó, tại kỳ điều hành giá ngày 15/2 vừa qua, giá xăng E5 RON 92 tăng 711 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 657 đồng/lít, dầu diesel tăng 654 đồng/lít, giá dầu hỏa tăng 633 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 308 đồng/kg.