313048820-506609694816401-5762516938293811309-n-1667188806.jpg
 

Theo BCTC quý III của VIB (HoSE: VIB), thu nhập lãi thuần đạt 3.836 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2021. Lãi từ hoạt động dịch vụ ghi nhận 795 tỷ đồng, tăng 92%. Hoạt động khác lãi 113,4 tỷ đồng, tăng 3,8 lần so với cùng kỳ.

Trong khi đó, hoạt động kinh ngoại hối lỗ 55,2 tỷ đồng, quý III/2021 lỗ 33,7 tỷ đồng. Mảng mua bán chứng khoán đầu tư lỗ gần 66 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 3,7 tỷ đồng.

Riêng quý III, chi phí hoạt động ghi nhận 1.670 tỷ đồng, tăng 17%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 38%, còn 165,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 2.791 tỷ đồng, tăng 101%. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng lãi trước thuế 7.814 tỷ đồng, tăng 46,4%, thực hiện 74,4% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản đạt 310.432 tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Tiền mặt có 2.026 tỷ đồng, tăng 33%, tiền gửi Ngân hàng Nhà nước ghi nhận 5.774 tỷ đồng, giảm 77%, tiền gửi và cho vay các TCTD tăng 71%, lên 47.914 tỷ đồng.

VIB hiện đang nắm hơn 16.929 tỷ đồng chứng khoán nợ, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, chứng khoán nợ do các TCTD trong nước phát hành là 16.929 tỷ đồng, tăng 30%, còn lại là hơn 2.130 tỷ đồng chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành, giảm 17,6%.

Cho vay khách hàng trong 9 tháng đạt 226.152 tỷ đồng, tăng 12% so với ngày 31/12/2021. Tổng nợ xấu ghi nhận 5.308 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 là hơn 1.187 tỷ đồng, giảm 32%, nợ nhóm 4 tăng 6,1% lên hơn 1.701 tỷ đồng, nợ nhóm 5 tăng 83% lên 2.419 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu xấp xỉ với thời điểm đầu năm ở mức 2,3%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 51,4% thời điểm đầu năm lên hơn 54%.

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tính đến 30/9 đạt 189.033 tỷ đồng, tăng gần 9% so với thời điểm đầu năm. Phát hành giấy tờ có giá ghi nhận 35.188 tỷ đồng, giảm 17%. Quỹ của TCTD là 2.517 tỷ đồng, tăng 41%. Lợi nhuận chưa phân phối ở mức 6.846 tỷ đồng.

Năm 2022, VIB đặt chỉ tiêu lợi nhuận 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021. Các chỉ tiêu về tổng tài sản, tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn đều tăng 30%, lần lượt là 402.500 tỷ đồng; 265.600 tỷ đồng và 280.600 tỷ đồng. Trong đó, mức tăng trưởng tổng dư nợ tín dụng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào giới hạn cho phép của Ngân hàng Nhà nước. 

Ông Đặng Khắc Vỹ là một trong những thành viên sáng lập Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB). Ông được Đại hội đồng Cổ đông bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị vào ngày 16.10.2013 và hiện giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị khóa VIII (2019 – 2023). Trước đó, ông là Ủy viên Hội đồng Quản trị từ khóa I đến khóa VI.

Tại VIB, ông Đặng Khắc Vỹ và gia đình đang trực tiếp sở hữu 15% cổ phần của ngân hàng này (T6/2021). Cụ thể, ông Đặng Khắc Vỹ: 4,99%, tương đương 55.358.345 cổ phiếu; Bà Trần Thị Thảo Hiền (Vợ): 4,96%, tương đương 55.119.162 cổ phiếu; Đặng Quang Tuấn (Con trai): 4,95%, tương đương 54.987.078 cổ phiếu; Lê Thị Huệ (Chị dâu): 0,1%, tương đương 1.150.948 cổ phiếu. Ngoài ra, Uniben công ty liên quan đến ông Vỹ cũng đang nắm 4,7% cổ phần của VIB.