Cụ thể:

- Xăng E5 RON 92: không cao hơn 21.799 đồng/lít (tăng 109 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Xăng RON 95-III: không cao hơn 22.990 đồng/lít (giảm 34 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 20.196 đồng/lít (giảm 87 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.116 đồng/lít (tăng 172 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.729 đồng/kg (tăng 91 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Liên bộ cũng quyết định không trích lập và không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 33 đợt điều chỉnh, trong đó 17 lần tăng, 12 lần giảm và 4 kỳ giữ nguyên.