350945045-659619896009047-2313740496193500921-n-1685596955.jpg
 

Theo báo cáo của S&P Golbal mới công bố sáng nay thì sản xuất công nghiệp của Việt Nam tiếp tục suy giảm trong tháng 5 khi nhu cầu tiếp tục yếu. Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh hơn khi các công ty giảm việc làm và hoạt động mua hàng tương ứng. Trong khi đó, niềm tin kinh doanh tiếp tục giảm.

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng - Purchasing Managers Index (PMI) Sản xuất Việt Nam của S&P Global đã giảm xuống 45,3 trong tháng 5 so với 46,7 trong tháng 4, cho thấy suy giảm tháng thứ ba liên tiếp. Hơn nữa, mức giảm lần này của sức khỏe khu vực sản xuất là đáng kể nhất kể từ tháng 9/2021.

Có nhiều báo cáo cho thấy tình trạng nhu cầu yếu của khách hàng trong kỳ khảo sát mới nhất. Điều này có thể cảm nhận rõ nhất khi số lượng đơn đặt hàng mới đã giảm nhanh trở thành mức giảm lớn nhất trong 20 tháng. Những khó khăn trong việc duy trì doanh thu cũng được ghi nhận ở các thị trường xuất khẩu khi số lượng đơn đặt hàng mới từ nước ngoài giảm tháng thứ ba liên tiếp.

Tham khảo báo cáo: 

https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/c762b923470c4ad391bdeb9b165d7230?fbclid=IwAR2UWAss_0yS9WCPMRYiiRqIEdgNdmbpCjt7j5f7JV2xJCMwOx5REISSk9o