CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa công bố báo cáo kiểm toán, với nhiều khó khăn trên thị trường xây dựng Hòa Bình cũng không tránh khỏi tình hình chung và nâng tổng lỗ lên hơn 3.000 tỷ.

Trong báo cáo, doanh thu của Hòa Bình trong năm 2023 ở mức 7.537 tỷ, chủ yếu đóng góp từ doanh thu hợp đồng xây dựng đến 95% tổng doanh thu. Với một điều đáng chú ý nhất, lợi nhuận doanh nghiệp của ông Lê Viết Hải bị điều chỉnh giảm 333 tỷ đồng sau kiểm toán, kiến công ty thực lỗ 1.115 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp lên đến mức 757 tỷ đồng, trong khi đó Hòa Bình chi 557 tỷ đồng trả lãi vay.

Tổng nợ phải trả 15.156 tỷ đồng,sắp bằng với tổng tài sản. Cơ cấu nợ phải trả có gần 4.000 tỷ là khoản nợ tài chính ngắn hạn.

hoa-binh-lien-tiep-co-2-nam-lam-an-am-dam-nang-tong-lo-nam-2023-len-1115-ty-dong-1711852484.jpeg
Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Với năm 2022 Hòa Bình lỗ khủng ở mức 2.609 tỷ, như vậy tính đến năm 2023 mức lỗ gộp đã ở 3.240 tỷ đồng. Còn vốn chủ sở hữu chỉ có gần 94 tỷ, trong khi vốn góp chủ sở hữu 2.741 tỷ đồng.

Trong báo cáo, kiểm toán có nhắc đến việc nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Hòa Bình, khi đã lỗ lũy kế 3.240 tỷ đồng và một số khoản nợ đã quá hạn thanh toán.

Cũng theo báo cáo, có một số khoản thu lạ và chi tạm ứng cho lãnh đạo. Một khoản ứng 266 tỷ lý do là giải chấp cổ phiếu cho gia đình Chủ tịch HĐQT tại một công ty chứng khoán. Bên cạnh đó, có khoản chi tạm ứng đến 120 tỷ cho Chủ tịch HĐQT, hay chi ứng 138 tỷ cho nhân viên.

Khoản phải thu trong thuyết minh báo cáo đến 193 tỷ đồng, lý do khoản thu là thanh lý khoản đầu tư từ Chủ tịch HĐQT cho việc thoái vốn tại CTCP Hòa Bình Oseven.

Mới đây,  Hòa Bình cũng có quyết định bán vốn công ty con Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Mate, đây cũng là lần thứ 2 công ty mẹ rao bán Mate.

Các con số trong báo cáo sau khi kiểm toán của Hòa Bình có nhiều biến động, cũng gây hiểu lầm và nhiều ý kiến trái chiều cho nhà đầu tư.