Bữa nào đi rình nhà mấy anh chủ tịch săn hình mấy bà phu nhơn 😆