Quyết định Số 111/QĐ-CĐCTVN ngày 21/6/2024 nêu rõ, nhà đầu tư trúng thầu đầu tư xây dựng và vận hành trạm dừng nghỉ Km47+500 thuộc Dự án thành phần Phan Thiết – Dầu Giây trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông là Liên danh FUTABUSLINES - THÀNH HIỆP PHÁT (Liên danh Công ty Cổ phần xe khách phương Trang FUTABUSLINES – Công ty TNHH Thành Hiệp Phát).

Giá trị bằng tiền nộp ngân sách nhà nước 260.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng).

Trong đó, giá trị sơ bộ chi phí thực hiện dự án (M1) là 290.716.608.600 đồng; Giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (M2) 3.342.480.000 đồng. 

Thời gian thực hiện 15 tháng. Trong đó thời gian hoàn thành các hạng mục công trình dịch vụ công là 12 tháng; Thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành công tác đầu tư là 25 năm.

Mục tiêu, quy mô của dự án, địa điểm thực hiện dự án, diện tích sử dụng đất, nguồn vốn đầu tư và phương án huy động vốn theo Quyết định số 1535/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT và Quyết định số 121/QĐ-CĐCTVN ngày 07/12/2023 của Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Ban Quản lý dự án Thăng Long với vai trò là Bên mời thầu căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tại Điều 1 tại Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 23/2024/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện lưu ý đàm phán với Nhà đầu tư trúng thầu rút ngắn tối đa tiến độ thực hiện các công trình công cộng để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến và các nội dung lưu ý khác được nêu tại Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định.

Phòng Pháp chế - Đấu thầu chủ trì, các phòng trực thuộc Cục Đường cao tốc Việt Nam phối hợp thực hiện việc rà soát, hoàn chỉnh nội dung dự thảo Hợp đồng Dự án, đảm bảo các điều kiện theo quy định của Luật Đấu thầu để đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long; Trưởng các phòng thuộc Cục Đường cao tốc Việt Nam; Nhà đầu tư trúng thầu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

--------------------------

Nguồn: Thông Tin Chính phủ

Công ty CP Xe khách Phương Trang trúng thầu xây trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây (baochinhphu.vn)