Ngày 28/11/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Quyết định số 2006/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 94/GP- NHNN ngày 28/9/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng như sau:

“Điều 2. Vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng là 67.434.236.010.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi tư tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu không trăm mười nghìn đồng)”.

toa-nha-vpbank-4-1668149798.jpg
 

Quyết định nêu rõ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 94/GP-NHNN ngày 28/9/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

Quyết định số 1786/QĐ-NHNN ngày 15/11/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

Trước đó, NHNN đã chấp thuận cho VPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 22.377 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.