Biểu đồ với các quốc gia đứng đầu về kiều hối cá nhân nhận được, tính theo đô la Mỹ hiện tại, dựa trên dữ liệu năm 2023 từ Knomad.

448494843-867827605375663-2961284301237166115-n-1719034022.jpg
 

“Kiều hối cá nhân” là gì?

Được định nghĩa là số tiền được gửi giữa cư dân và người không cư trú, bao gồm cả chuyển khoản cá nhân và tiền bồi thường cho công việc đã làm ở nước ngoài.

Những điểm chính

Cộng đồng người Ấn Độ ở nước ngoài—đo lường gần 18 triệu người—đã cùng nhau gửi hơn 125 tỷ đô la trở về nước vào năm 2023 Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên nhận được hơn 100 tỷ đô la kiều hối cá nhân vào năm 2022.

Trên phạm vi toàn cầu, kiều hối cá nhân đã tăng 7 lần từ năm 2000 đến năm 2023

---------------------

Nguồn: 🇮🇳 India Received $125B From Abroad in 2023 - Voronoi (voronoiapp.com)