Công ty cổ phần chứng khoán DNSE được thành lập năm 2007 với ngành nghề hoạt động chính là môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và kinh doanh phái sinh (môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư). Vốn điều lệ của công ty là 3.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2022, DNSE có doanh thu hoạt động đạt 97,5 tỷ đồng, tăng 55 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức biến động 130%. Nguyên nhân là do các khoản cho vay và phải thu tăng 596%, đạt 64,3 tỷ đồng, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng tăng 127%, lên mức 16,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 7,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong cơ cấu doanh thu hoạt động, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ, lĩa là 2,9 tỷ đồng, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán là 10,7 tỷ đồng, doanh thu từ nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán là 50 triệu đồng, donh thu từ nghiệp vụ tư vấn chứng khoán là 1,3 tỷ đồng, doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán là 746 triệu đồng, thu nhập từ hoạt động khác là 630 triệu đồng. Trong kỳ, không ghi nhận doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty cũng đen lại 270 triệu đồng, cao hơn so với mức 252 triệu đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí hoạt động kinh doanh tăng hơn 38 tỷ tương ứng tăng 129% so với cùng kỳ năm 2021. Chủ yếu do chi phí chi phí đi vay tăng 224%, chi phí chênh lệch giảm về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL tăng 203%. - Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 159% so với cùng kỳ năm 2021.  Do đó lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 3/2022 tăng hơn 5 tỷ, tương ứng tăng 73% so với cùng kỳ năm 2021.

Luỹ kế 9 tháng, DNSE ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt hơn 304 tỷ đồng và 36,3 tỷ đồng. Trong đó doanh thu tăng gấp 2,7 lần, lợi nhuận giảm 19% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã hoàn thành 10,2% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Tiền và các khoản tương đương với tiền của DNSE là 289 tỷ đồng, tăng mạnh gần 14 lần so với mức 21 tỷ đồng của hồi đầu năm. Số tiền này đến chủ yếu là do tiền gửi ngân hàng của công ty  tăng từ 681 tiệu đồng lên 288 tỷ đồng.

Tại mục tài sản chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ, phía DNSE cho biết, số tài sản này chủ yếu đến từ việc đầu tư chứng khoán. Giá gốc của số cổ phiếu này là hơn 641 tỷ đồng, tính đến hết ngày 30/9. Tuy nhiên, giá trị hợp lý của chúng chỉ đạt 534 tỷ đồng, tương đương với việc đầu tư chứng khoán của công ty đã thua lỗ lên đến 107 tỷ đồng.

Danh mục cổ phiếu công ty này nắm giữ gồm STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HoSE: STB) với giá dốc 120,8 tỷ đồng, giá trị hợp lý là 88,7 tỷ đồng, OIL của Tổng công ty Dầu Việt Nam (UPCoM: OIL) với giá gốc là 2,7 tỷ đồng, giá trị hợp lý là 2,1 tỷ đồng và MCM của Công ty Cổ phần Sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) với giá hợp lý là 209 triệu đồng trong khi giá gốc là 293 triệu đồng.

Lãnh đạo của DNSE

Tính đến hết quý 3/2022, tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý là 430,5 tỷ đồng, tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán là 7,2 triệu đồng, tiền gửi bù trừ và thanh toán chứng khoán là 148,3 tỷ đồng. Tổng chung, tiền gửi của nhà đầu tư là gần 579 tỷ đồng, tăng 30% so với hồi đầu năm.

Tổng tài sản của DNSE là gần 5.644 tỷ đồng, tăng gần 3.330 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó, tổng dư nợ margin là 2.365 tỷ đồng.