284660761-5086476268112091-8346066290455276747-n-1653714360.jpg
 

1. Giảm lãi suất cho vay dài hạn cho mua nhà thế chấp và thúc giục các ngân hàng cho vay một cách có kiểm soát, chọn lọc;

2. Ngân hàng được yêu cầu xem xét gia hạn nơi xấu cho người mua nhà bị ảnh hưởng bởi COVID.

3. UBCK đẩy mạnh hỗ trợ các DN BĐS phát hành trái phiếu doanh nghiệp qu chào bán đại chúng, phát triển quỹ tín thác BĐS...

4. Nới lỏng điều kiện cho vay tài trợ các chủ đầu tư, gia hạn nợ đến kỳ đáo hạn cho mua dự án BĐS.

5. Các chủ đầu tư và ngân hàng phải cấu trúc giảm down payments khi mua nhà.

6. Chưa áp dụng thí điểm thuế tài sản.

7. Khuyến khích người mua nhà có nhu cầu thật, kiểm soát người mua đầu cơ. Gia đình đông con được mua thêm nhà.

...