Vẫn là anh Dương ngày nào. Nhớ ngày còn trẻ dưới thời descon. Anh em còn cùng nhau đấm cả Bảo vệ. Có duyên muốn gặp lại Anh trên sân golf.