Bài viết dựa trên số liệu, mang tính logic cao, hướng tiếp cận thuyết phục. Tuy nhiên để kết luận chỉ dựa trên mỗi số lượng Top doanh nghiệp là chưa đủ, cần đào sâu so sánh thêm về tổng doanh thu giữa khu vực, sử dụng lao động,... để có cái nhìn bao quát hơn.