dhdcd-ngan-hang-ban-viet-co-dong-nhat-tri-thong-qua-tat-ca-cac-to-trinh-voi-ty-le-dong-thuan-rat-cao-1682580930.jpeg

Ngày 26/04/2023, Viet Capital Bank - Ngân hàng Bản Việt (BVB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên với nhiều nội dung quan trọng được trình và thông qua. Báo cáo trước Đại hội, Giám đốc điều hành - ông Ngô Quang Trung, chỉ rõ năm 2022 là một năm có nhiều thách thức đối với ngành Ngân hàng.
  
Tính đến ngày 31/12/2022:
●Tổng tài sản của Ngân hàng Bản Việt, đạt trên 79 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2021. 
●Tổng huy động vốn đạt trên 72 nghìn tỷ đồng (tăng 3%), tổng dư nợ cho vay đạt 50,9 nghìn tỷ đồng tăng 9.6%)
●Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 456 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2021. 

Năm 2023, dự báo nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Bản Việt nói riêng sẽ đối mặt rất nhiều với các thách thức. Vì vậy, về định hướng chung, Viet Capital Bank nhận thấy cần:
●Đặc biệt thận trọng trong 6 tháng đầu năm,
●Bám sát diễn biến thị trường để có chính sách ứng phó linh hoạt. 

HĐQT đã  thông qua tại cuộc họp kế hoạch hoạt động năm 2023, các mục tiêu kinh doanh chính theo định hướng này Đại hội đã thông qua các mục tiêu của kế hoạch, Cụ thể:
●Tổng tài sản đạt 86,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10%, huy động vốn từ tổ chức kinh tế (không bao gồm  tổ chức tín dụng) và dân cư đạt trên 69 nghìn tỷ đồng, tăng 16%.
●Dư nợ  tín dụng đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng 12% (tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào sự chấp thuận của NHNN).
●Lợi nhuận trước thuế đạt 502 tỷ đồng, tăng 10%. 

Cũng tại đại hội này, Viet Capital Bank đã trình 2 nội dung đáng chú ý là:
●Chuyển cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết trên HOSE nhằm tạo  điều kiện thuận lợi hơn cho  giao dịch cổ phiếu của cổ đông. 
●Đồng thời, ngân hàng cũng đề nghị đổi tên viết tắt tiếng Anh thành BVBank để thuận tiện trong hoạt động đặt tên và truyền thông của ngân hàng. 

Kết thúc đại hội đồng cổ đông lần này, các cổ đông đã nhất trí thông qua tất cả các tờ trình với tỷ lệ đồng thuận rất cao.