Nguyễn Ngọc Long - CEO Truyền thông Trăng Đen

@ngoclong