Lâm Minh Chánh - Founder & CEO tại Học viện Kinh doanh & Tài chính BizUni

@lamminhchanh
10 người khác